പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഡേറ്റിങ്ങും ആൺകുട്ടികൾക്ക് കാശും; പരീക്ഷ എഴുതാതെ തന്നെ വിജയിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നല്കി ഏജൻസികൾ
പക വീട്ടേണ്ട, അറസ്റ്റിന്റെ കാരണം അപ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കണം - ഇഡിയോട് സുപ്രിം കോടതി