പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഡേറ്റിങ്ങും ആൺകുട്ടികൾക്ക് കാശും; പരീക്ഷ എഴുതാതെ തന്നെ വിജയിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നല്കി ഏജൻസികൾ