കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിപ നിയന്ത്രണം ഒക്ടോബർ ഒന്ന് വരെ തുടരും
Tripta Tyagi