നന്നായി ഉറങ്ങുക

മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുക
30-മിനിറ്റ് വ്യായാമം പതിവാക്കുക
ദിവസവും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക
ചർമ്മ സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക