ജുലാൻ ഗോസ്വാമിയുടെ ജീവിതകഥ
ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
അവസാന ചിത്രം 2018ല്‍‌
വാമിക പിറന്ന ശേഷം
ഏറെ സന്തോഷം
നിര്‍മാണവും അനുഷ്ക