കൃത്യമായി മാസക് ധരിക്കുക

മുഖാമുഖ സംഭാഷണളിലും കരുതലുണ്ടാകണം
തുമ്മുമ്പോഴും അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാകുന്നു
ഗുണമേന്മയുള്ള മാസ്‌കുകൾ ധരിക്കുക