MediaOne Logo

ഭബാനി ശങ്കർ നായക്

Published: 11 Jun 2022 1:11 PM GMT

സാധാരണക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ രീതി

ഹിന്ദുത്വയുടെ വംശീയവും ഏകശിലാത്മകവുമായ ദേശീയത പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ടതാണ്. അത് ഇന്ത്യക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്കും അപരിചിതമാണ്.

സാധാരണക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ രീതി
X

രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് പാതി മനസ്സോടുകൂടി രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും ആധുനികവത്ക്കരണത്തിനും വേണ്ടി ഉദാരവത്ക്കരണ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയത്. ഉദാരവത്കരണം, സ്വകാര്യവത്കരണം, ആഗോളവത്കരണം എന്നീ നയങ്ങളാണ് ഡോ. മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലത്തെ നവ...

രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് പാതി മനസ്സോടുകൂടി രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും ആധുനികവത്ക്കരണത്തിനും വേണ്ടി ഉദാരവത്ക്കരണ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയത്. ഉദാരവത്കരണം, സ്വകാര്യവത്കരണം, ആഗോളവത്കരണം എന്നീ നയങ്ങളാണ് ഡോ. മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ കാലത്തെ നവ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ ആധാരശില. "ഭരണ നിർവഹണം കൂടുതലും ഭരണകൂടം കുറവും" എന്ന ആശയത്തിൽ ഊന്നിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹിന്ദുത്വ ഭരണകൂടം ഈ നയങ്ങൾ തുടരുന്നത്. കോർപറേറ്റുകൾക്കും കച്ചവട ശക്തികൾക്കും രാജ്യത്തെ പൊതുസ്വത്ത് ഒരു ഉപേക്ഷയും കൂടാതെ ഇതുവഴി ചൂഷണം ചെയ്യാം.

നദി, മണൽ, മത്സ്യബന്ധനം, വെള്ളം മുതൽ ഭൂമി വരെ, വനങ്ങൾ, വനപ്രദേശങ്ങൾ, കളിസ്ഥലങ്ങൾ, ഖനനം, ധാതുക്കൾ എന്നിവ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിരോധ മേഖലകൾ മുതൽ ബാങ്കിംഗ്, തപാൽ, റെയിൽവേ, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, റോഡ്, ഗതാഗത മേഖലകൾ വരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വിപണി ശക്തികളാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹിന്ദുത്വ സർക്കാരിനു കീഴിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഈ കവർച്ച പ്രക്രിയയുടെ അടിത്തറയിട്ടു, ഹിന്ദുത്വ സേന ഈ പ്രക്രിയ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ഇന്ത്യയിലെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമായി സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പൊതുവിഭവങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം സ്വകാര്യ കോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശവും ലാഭവും കൈമാറുന്നതിനെ മാത്രമല്ല. ലാഭം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും അപകടസാധ്യത സാമൂഹികവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രക്രിയയാണിത്. സമൂഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ അടിത്തറയും വിഭവങ്ങളുടെ പൊതു ഉടമസ്ഥാവകാശവും തകർക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മുതലാളിത്ത ശ്രമമാണ് സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഹിന്ദുത്വ മോഷണം.

ജീവിതങ്ങളുടെ നഗര ഏകസംസ്കാരത്തിന്റെയും ചേരിവത്കരണത്തിന്റെയും വളർച്ച വ്യക്തികളുടെ നിത്യജീവിതത്തെ നിർണയിക്കുന്നു. ഗ്രാമീണരുടെ ഉപജീവന സ്രോതസ്സുകൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സമകാലിക ഇന്ത്യയിലെ നഗര-ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരേയൊരു പൊതു സംസ്കാരമാണ് ജീവിതത്തിന്റെയും ഉപജീവനത്തിന്റെയും വാണിജ്യവൽക്കരണവും ചരക്കുനീക്കവും.

മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട സമുദായങ്ങൾക്കും എതിരെ ഗ്രാമീണ, നഗരപ്രദേശങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ അന്യത്വത്തിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം സൃഷ്ടിച്ച ദയനീയമായ അവസ്ഥ നഗര-ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഭയത്തിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും ഇരട്ട സ്തംഭങ്ങളാണ്.ദാരിദ്ര്യം, തൊഴിലില്ലായ്മ, പട്ടിണി, ഭവനരമില്ലായ്മ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്ത്യയിലെയും ഇന്ത്യക്കാരിലെയും ഹിന്ദുത്വ കവർച്ചയുടെ അഞ്ച് പരിണിത ഫലങ്ങളാണ്. പൊതുവിഭവങ്ങൾ, പൊതു ചിത്രങ്ങൾ, പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ, സഹ വികാരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നാശം സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രീയത്തിനും മേലുള്ള ഹിന്ദുത്വ ആധിപത്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവും സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന് മേലുള്ള ക്രോണി കാപിറ്റലിസ്റ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പ്രകടോദാഹരണവുമാണ്. രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ, സ്വാതന്ത്ര്യം, ജീവനോപാദികൾ എന്നിവ അപഹരിക്കുന്നതിനെ ത്വരിത ഗതിയിലാക്കുന്ന രണ്ട് ശക്തികളാണ് ഹിന്ദുത്വയും മുതലാളിത്തവും.ഇന്ത്യൻ ജനസമൂഹത്തിന് മേലുള്ള വർഗയുദ്ധവും അഭൂതപൂർവമായ വർഗ മോഷണവുമാണ് ഹിന്ദുത്വ. അവരുടെ കൃഷി ഭൂമി, നദി, വനം, കളിസ്ഥലങ്ങൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ, ആശുപത്രികൾ ഒന്നുകിൽ ഹിന്ദുത്വ ക്രോണി മുതലാളിത്ത കള്ളന്മാർ പിടിച്ചെടുക്കുകയോ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയോ ആണ്. ഈ ഹിന്ദുത്വ കവർച്ചയ് ക്കെതിരെ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഐക്യം അട്ടിമറിക്കുകയും പൊളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ദേശീയതയുടെ പേരിൽ ഹിന്ദുത്വ സേന സാംസ്കാരിക, മത, സാമൂഹിക വംശഹത്യകൾ നടത്തുന്നു. ജനങ്ങളും അവരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ പൗരത്വ അവകാശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കളയാവുന്നത് മാത്രമായി.

ഇന്ത്യയിലെ പൊതു ഭാവനയുടെ കൂട്ടായ കവർച്ചയാണ് ഹിന്ദുത്വ.നിയമവിധേയമായ കവർച്ചയെ ഒരു കലാരൂപമായി കാണുന്ന പ്രവണതക്ക് ഭരണകൂടം നിയമസാധുത നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അച്ഛേ ദിൻ എന്ന പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ ജീവനോപാദികളുടെ, സമാധാനത്തിന്റെ, സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ, സാംസ്‌കാരിക ഉടമ്പടിയുടെ കവർച്ചയാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധാരണ മനുഷ്യരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ ഒരു കശ്മീരി ആണെങ്കിൽ, ഒരു മുസ്‌ലിം ആണെങ്കിൽ, ഒരു ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപെട്ടയാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യാതനകൾ ഓരോ സെക്കൻഡും പതിന്മടങ്ങ് വർധിക്കും. കവർച്ചയെ നിയമവിധേയമാക്കാനായി ഹിന്ദുത്വ വ്യാജ ദേശീയതയുടെ പേരിൽ പലവിധ യാതനകൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഹിന്ദുത്വയുടെ വംശീയവും ഏകശിലാത്മകവുമായ ദേശീയത പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ടതാണ്. അത് ഇന്ത്യക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്കും അപരിചിതമാണ്.

ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ, സാംസ്‌കാരിക, മത, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, ദേശീയത കവർച്ചയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സാധാരണക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യവുമായി പകലും രാത്രിയും പണിയെടുക്കുന്ന ഈ ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ഇന്ത്യയുടേയും ഇന്ത്യക്കാരുടെയും നിലനിൽപ്പ് ഉള്ളത്. പൊതുജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളും പൊതു വിഭവങ്ങളുടെ മേൽ അവർക്കുള്ള സ്വാധീനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമായിരിക്കണം ഏതൊരു ബദൽ സാധ്യതയും. ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യവത്കരണം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിപണികളിൽ നിന്നുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഹിന്ദുത്വയുടെ കവർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ഉപായം ഹിന്ദുത്വയെ ഒന്നിച്ച് ഇലക്ടറൽ ബഹിഷ്കരണം നടത്തുക എന്നതാണ്. 

TAGS :