2018 ലെ പ്രളയകാരണം ആഗോളതാപനം

ഡോ. എസ് ഫൈസി സംസാരിക്കുന്നു

MediaOne Logo

Web Desk

  • Updated:

    2022-06-20 11:50:52.0

Published:

20 Jun 2022 11:50 AM GMT

2018 ലെ പ്രളയകാരണം ആഗോളതാപനം
X

2018 ലെ പ്രളയകാരണം ആഗോളതാപനം | ഡോ. എസ് ഫൈസി സംസാരിക്കുന്നുവീഡിയോ...

2018 ലെ പ്രളയകാരണം ആഗോളതാപനം | ഡോ. എസ് ഫൈസി സംസാരിക്കുന്നു

വീഡിയോ കാണാം...


TAGS :

Next Story