എയ്ഡഡ് നിയമനം എന്തിന് പി.എസ്.സിക്ക് വിടണം ?

ഒ.പി രവീന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നു

MediaOne Logo

Web Desk

  • Updated:

    2022-05-28 13:38:42.0

Published:

28 May 2022 1:38 PM GMT

എയ്ഡഡ് നിയമനം എന്തിന് പി.എസ്.സിക്ക് വിടണം ?
X
Listen to this Article

എയ്ഡഡ് നിയമനം എന്തിന് പി.എസ്.സിക്ക് വിടണം ? | ഒ.പി രവീന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നു
വീഡിയോ കാണാം..


TAGS :

Next Story