മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, സ്പോർട്സ് ലേഖകൻ

പി.പി ജുനൂബ്

Contributor

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, സ്പോർട്സ് ലേഖകൻ

മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിൽ ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർ. നിലവിൽ സ്‌പോർട്‌സ് ഡെസ്‌കിൽ. ഐ.എസ്.എൽ, ഐ.പി.എൽ, ഇന്റർ വാഴ്‌സിറ്റി മീറ്റ് തുടങ്ങിയ ഇവന്റുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് തിരുവണ്ണൂർ സ്വദേശി.

Articles