ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കമ്പനിയുടെ ഇടപെടുന്നതായി പരാതി