ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കല്യാണം നടന്നിടത്ത് ശവസംസ്‌കാരം; നാഗാലാൻഡിൽ കണ്ണീർക്കാഴ്ച