രാഷ്ട്രീയക്കാരും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും രഹസ്യമായി മൂന്നാം ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്