പരസ്യത്തിന് ചെലവിട്ടത് 18 കോടി; വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ ലഭിച്ചത് രണ്ടുപേർക്ക്!