മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കരുത് ഇവിടെ കലാപം ഉണ്ടാവും | PT Thomas MLA 

മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കരുത് ഇവിടെ കലാപം ഉണ്ടാവും | PT Thomas MLA | Viewpoint 339 

MediaOne Logo

Web Desk

  • Updated:

    2019-08-18 20:15:30.0

Published:

18 Aug 2019 8:15 PM GMT

മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കരുത് ഇവിടെ കലാപം ഉണ്ടാവും | PT Thomas MLA 
X

Next Story