ഒമാൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷം: പൊതുഅവധി നവംബർ 28നും 29 നും

സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ ത്വാരിഖിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്​ഥാനത്തിലാണ്​ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. പൊതു-സ്വകാര്യമേഖലകളിൽ അവധി ബാധമായിരിക്കും.

MediaOne Logo

Web Desk

  • Updated:

    2021-11-07 13:33:50.0

Published:

7 Nov 2021 1:33 PM GMT

ഒമാൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷം: പൊതുഅവധി നവംബർ 28നും 29 നും
X

51ാം ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒമാനിൽ നവംബർ 28, 29 തീയതികളിൽ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ ത്വാരിഖിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്​ഥാനത്തിലാണ്​ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. പൊതു-സ്വകാര്യമേഖലകളിൽ അവധി ബാധമായിരിക്കും.

TAGS :

Next Story