ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് സർജറി എന്താണ്?

ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് സർജറി എന്താണ് | What Is Laparoscopic Surgery ?

MediaOne Logo

Web Desk

  • Updated:

    2019-01-18 09:57:52.0

Published:

18 Jan 2019 9:57 AM GMT

ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് സർജറി എന്താണ്?
X

Next Story