പിത്ത സഞ്ചിയിലെ കല്ല് | Stone In Gall Blader 

പിത്ത സഞ്ചിയിലെ കല്ല് | Stone In Gall Blader | Nammude Doctor 18-03-19 

MediaOne Logo

Web Desk

  • Updated:

    2019-03-18 23:27:04.0

Published:

18 March 2019 11:27 PM GMT

പിത്ത സഞ്ചിയിലെ കല്ല് | Stone In Gall Blader 
X

Next Story