ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളയാളെ കോവിഡ് എങ്ങനെയാകും ബാധിക്കുക ? | Stethoscope | covid | Heart patients  

ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളയാളെ കോവിഡ് എങ്ങനെയാകും ബാധിക്കുക ?

MediaOne Logo

Web Desk

  • Updated:

    2020-05-31 15:18:48.0

Published:

31 May 2020 3:18 PM GMT

ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളയാളെ കോവിഡ് എങ്ങനെയാകും ബാധിക്കുക ? | Stethoscope | covid | Heart patients  
X
TAGS :

Next Story