മുട്ട് മാറ്റിവെക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയ മൊത്തമായും ഭാഗികമായും ചെയ്യാം|knee replacement surgery|Stethoscope

മുട്ട് മാറ്റിവെക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയ മൊത്തമായും ഭാഗികമായും ചെയ്യാം|knee replacement surgery|Stethoscope

MediaOne Logo

  • Updated:

    2020-07-26 15:07:38.0

Published:

26 July 2020 3:07 PM GMT

മുട്ട് മാറ്റിവെക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയ മൊത്തമായും ഭാഗികമായും ചെയ്യാം|knee replacement surgery|Stethoscope
X
TAGS :

Next Story