കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് മുതല്‍ പിപിഇ കിറ്റ് വരെ; സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ യു ടേണുകള്‍ | Weekend Arabia | PPE

കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് മുതല്‍ പിപിഇ കിറ്റ് വരെ; സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ യു ടേണുകള്‍ | Weekend Arabia | PPE

MediaOne Logo

  • Updated:

    2020-06-27 22:07:25.0

Published:

27 Jun 2020 10:07 PM GMT

കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് മുതല്‍ പിപിഇ കിറ്റ് വരെ; സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ യു ടേണുകള്‍ | Weekend Arabia | PPE
X
TAGS :

Next Story